python字典遍历的几种方法(for in 用法)

1、遍历key值,value值(下面写法完全等价):
a = {'a': '1', 'b': '2', 'c': '3'}
方式一:
for key in a:
  print(key+':'+a[key])
方式二:
for key in a.keys():
  print(key+':'+a[key])
方式三:
for key,value in a.items():
    print(key+':'+value)
方式四:
for (key,value) in a.items():
  print(key+':'+value)
打印结果:
a:1
b:2
c:3

2、遍历value值:
for value in a.values():
  print(value)
打印结果:
1
2
3

3、遍历字典项
for kv in a.items():
  print(kv)
打印结果:
('a', '1')
('b', '2')
('c', '3')

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页